نمایندگان کوباکو در سطح کشور

معرفی نمایندگان رسمی و انحصاری کوباکو و عاملیت های فروش شرکت در سطح کشور

نام نمایندهنوع نمایندگی/عاملیتتلفنآدرس
------رسمی02155222255تهران
--------فروش02155222255مشهد
------------رسمی02155222255اصفهان
--------------فنی02155222255تبریز