مقالات خانه هوشمند

وظایف مهندس ناظر عمران ساختمان چیست؟

مجموعه وظایف مهندس ناظر عمران ساختمان برمی گردد به بخش ها و فازهای مختلف طراحی فنی و اجرایی یک ساختمان که در اینجا در قالب 40 مورد به تفکیک توضیح داده می شود. 1- کنترل کفایت اطلاعات و مشخصات فنی موجود در نقشه های مصوب سازه و گودبرداری 2- کنترل اقدامات الزامی انجام

ادامه مطلب