بخشی از پروژه های خانه هوشمند اجرا شده توسط کوباکو

پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای حامد میرزا
پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای بسحاقی
پروژه خانه هوشمند اقای مهندس علیزاده
پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای دریابیگی
پروژه خانه هوشمند اقای مهندس دولتشاهی
پروژه خانه هوشمند ساختمان آقای نقیه(پنت هاس)
پروژه مسکونی جناب آقای مهندس معمار
پروژه خانه هوشمند سازی ساختمان آقای احمدی
پروژه هوشمند سازی ساختمان آقای مهندس قانع
پروژه خانه هوشمند مهندس گرک یراق
پروژه مسکونی جناب آقای مهندس خطیب
پروژه مسکونی جناب آقای مهندس مجیدی نسب
پروژه مسکونی جناب آقای معینی
پروژه مسکونی جنب آقای مهندس فرجی
پروژه آقای آقایی
پروژه مسکونی ورثه استاد اج اصفهانی و شرکا
پروژه مسکونی جناب آقای مهندس استکی
پروژه مسکونی جناب آقای مهندس پور رحیمی
پروژه مسکونی جنب آقای مهندس روزبه
پروژه آقای ترکان
پروژه مسکونی جناب آقای مهندس صحافی پور
پروژه مسکونی جناب آقای مهندس صحافی پور

<قبلی  1  2  3  4  5  6